Delivery Policy

ПОЛИТИКА ЗА ДОСТАВА НА ПРОИЗВОДИ

Оваа Политика за достава на производи го уредува начинот на кој Друштвото за посредување, услуги, консалтинг и маркетинг ХХМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Лазар Мојсов„ бр.31-4/27, Скопје-Карпош (“ХХМ”) ги дава своите услуги на посредување помеѓу Давателот на здравствени услуги (понатаму “Давател на здравствени услуги“) и/или Продавачот (понатаму “Продавач“) и Вас - Корисниците на услуги/Купувачите (понатаму “Вие”, “Субјекти” или “Корисници”) или трети лица кои плаќаат/нарачуваат во Ваше име, преку интернет страната www.hello-helpme.com (понатаму: ”Интернет страна”).

Преку интернет страната на ХХМ нема опција за купопродажба на производи.

ХХМ има својство на Посредник и во ниту еден случај не се јавува како Продавач или Давател на здравствени услуги во билатералниот однос на Корисниците (и/или третите лица кои ќе извршат трансакција/нарачка во име на Корисниците) и Продавачот или Давателот на здравствени услуги.

ХХМ сноси одговорност само за дејствијата кои се преземаат директно на оваа интернет страна, и за паричните средства кои ќе бидат уплатени преку оваа интернет страна.

Со секое пренасочување кон друга интернет страна на Продавач кој самите ќе го изберете заради купување на производи, одговорноста на ХХМ престанува и истата паѓа на товар на Продавачот на чија интернет страна ќе пристапите и извршите плаќање на парични средства.

Во моментот кога ќе притиснете на линк-банерот каде е наведен називот на Продавачот кој самите го избирате Вие повеќе нема да бидете на оваа интернет страна и затоа ХХМ нема да сноси никаква одговорност од моментот кога ќе бидете пренасочени на друга интернет страна.

ХХМ не е одговрен ниту во врска за плаќањето кое се врши кон Продавачот, ниту за начинот на достава на производот или сообразноста на производот.

ХХМ е одговорен кон Корисниците на услугите во однос на плаќањето кон Давателите на здравствените услуги (за што имате право на поврат на паричните средства регулирано со Политиката за поврат на средства) кои ги рекламира, но не е одговорен за начинот на кој ќе биде обезбедена и извршена здравствената услуга од нив.

ХХМ на својата интернет страна рекламира Даватели на здравствени услуги кои вршат здравствени услуги, за чија реализација се плаќа преку оваа интернет страна, како и рекламира Продавачи кои продаваат производи исклучиво преку нивната интернет страна  каде  што плаќањето за тие производи се спроведува исклучиво преку нивната интернет страна.

ХХМ како Посредник е овластен од Давателот на здравствени услуги истовремено да биде и Примач на паричните средства кои ќе бидат исплатени од страна на Корисниците на услугите или третите лица кои плаќаат во нивно име, заради реализација на бараните услуги.

ХХМ не е овластен да биде Примач на паричните средства за купопродажба на производи, кои треба да му бидат исплатени на Продавачот од страна на Корисниците на услугите или третите лица кои плаќаат во нивно име, а со тоа и не е одговорен за постапките на Продавачот чие плаќање се спроведува исклучиво преку неговата интернет страна.

Давателот на здравствени услуги може да биде ординација, поликлиника, дијагностичка лабораторија, заботехничка лабораторија, центар, здравствен дом, болница, болница за нега, институт, универзитетска клиника, универзитетски институт, универзитетски клинички центар, природно лекувалиште и здравствени работници/лекари.

Продавачот кој е рекламиран преку интернет страната на ХХМ, може да биде било која Аптека чии податоци може да ги видите преку оваа интернет страна.

ХХМ на својата интернет страна не рекламира производи и нивното купување може да се направи исклучиво преку интернет страната на самиот Продавач кого го рекламираме, каде што може да се пристапи преку линк-банерот поставен на нашата интернет страна кој ќе Ве пренасочи во целост на интернет страната на Продавачот кој самите ќе го изберете, при што при нарачка на производ преку интернет страна на друго лице-Продавач, тоа друго лице - Продавач има обврска и одговорност за достава на нарачаните производи до Вас.

ХХМ не сноси одговорност и не презема обврска да ги сноси товарот и трошоците за достава на производи кои ги продаваат други лица-Продавачи на друга интернет страна, бидејќи ХХМ е само посредник кој овозможува олеснување во поврзувањето и комуникацијата на Корисниците со Продавачите, на начин што од нашата интернет страна Ве поврзуваме до интернет страната на Продавачите заради купување на производи.

Имајќи го предвид фактот дека купо-продажбата на производи ќе се реализира преку одделните интернет страни во сопственост на одделните Продавачи, применлива ќе биде нивната политиката за достава на производи, за секоја интернет страна одделно.

Секој одделен Продавач има посебна политика за достава на производи и истиот е во целост одговорен за нејзината примена и достава на производите.

Товарот за достава, почитување на рокови, одговорност, гаранција за сообразноста на производот и почитување на правата на Корисниците како Потрошувачи во целост ќе го сноси секој Продавач одделно, а ХХМ во својство на Посредник е во целост изземен од материјална и правна одговорност или било какви други обврски.

ХХМ во својство на општествено одговорен Посредник презема морална и етичка одговорност да избере и предложи високо професионални, истакнати и одговорни Продавачи и Даватели на здравствени услуги и истите да ги сакнцкионира со преземање на мерки во вид на опомена, времено блокирање или трајно отстранување на интернет страната во случај на било какви злоупотреби.

По пат на оваа политика, Корисникот или трето лице кое што плаќа/нарачува во негово име е уредно известено дека преддоговорните информации за секој Продавач одделно може да ги имате на увид на секоја одделна интернет страна од каде што ќе извршите купување/нарачка на производи.

Ви препорачуваме при секоја посета на интернет страна на Продавачот каде ќе бидете пренасочени да ја погледнете објавената политиката за достава на производи која е исклучиво применлива на таа интернет страна.

Контакт податоците за ХХМ:

Назив:                                     ХХМ ДООЕЛ Скопје

Седиште:                                Лазар Мојсов бр.31-4/27, Скопје-Карпош

Електронска адреса:            boris.jotevski96@gmail.com 

ХХМ го задржува правото текстот на политиката за достава на производи да го менува одвреме навреме за да во истата ги рефлектира сите постоечки измени во законодавството. За сите измени и дополнувања на оваа политика, ќе бидат поставени известувања на нашата страна, а дополнително истите ќе бидат вклучени во ажурираниот текст на политиката. Моменталната верзија на политиката за достава на производи е објавена на ден 04.04.2024 година

american-epress diners maestro mastercard visa
Cookies Policy | Privacy Policy | Refund Policy | Delivery Policy

© 2024 - Hello, Help Me hello, help me | ALL RIGHTS RESERVED

Cookie consent

This website uses cookies to personalise content and to analyse our traffic.

Necessary - Necessary cookies needed to make a website usable by enabling basic functions. The website cannot function properly without these cookies. (always active)
Marketing - Marketing cookies are used to track visitors across websites.

You can learn about cookies and change your cookie consent settings on our cookies policy
Here is our privacy policy